Regulamin wynajmu domu POINT WARMIA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie Kompleksu „POINT WARMIA”
2. Regulamin jest integralna częścią umowy, do zawarcia której dochodzi w momencie zakwaterowania jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych (tj. dorozumianych), w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/lub dokonanie wpłaty zadatku lub całej opłaty za pobyt. Dokonując powyższych czynności każdy Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.
3. Podmiotem świadczącym usługi jest Olga i Tomasz Kozak, zamieszkali na ul. Wspólna 1/35, 91-464 Łódź, telefon kontaktowy (+48) 508376780
4. Definicje:
• Kompleks „POINT WARMIA” (zwany w dalszej części Regulaminu „Kompleksem”) – cała infrastruktura znajdująca się na działce nr 322/27 we wsi Cerkiewnik, w szczególności obiekt mieszkalny oraz infrastruktura techniczna.
• Dom – obiekt mieszkalny wchodzący w skład kompleksu „POINT WARMIA”
• Budynek gospodarczy – obiekt niemieszkalny, stanowiący zaplecze techniczne kompleksu oraz w części przeznaczonej dla Gości miejsce przechowywania sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego na użytek Gości.
• Wynajmujący – Olga i Tomasz Kozak, Wspólna 1/35, 91-464 Łódź
• Najemca/Gość – osoba dokonująca najmu, zakwaterowana, korzystająca z domu i z usług w Kompleksie „POINT WARMIA”
5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Kompleksu „POINT WARMIA”.
6. Regulamin jest dostępny do wglądu w Domu lub na stronie internetowej www.pointwarmia.pl
7. Parking na terenie kompleksu przeznaczony dla Gości jest bezpłatny, niestrzeżony. Na terenie kompleksu znajdują się trzy miejsca parkingowe. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu przed domem.
8. Teren Kompleksu „POINT WARMIA” nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i reklamowych bez zgody właścicieli miejsca. Tego rodzaju działania zostaną uregulowane odrębną umową na warunkach i zasadach w niej określonych.

§ 2. Rezerwacja i płatności

1. Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku – informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu. Termin wpłaty zadatku oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa. Termin wpłaty zadatku oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że rezygnacja następuje nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu.
3. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Kompleksie w planowanym dniu przyjazdu, oznacza to rezygnację Gościa z rezerwacji i przepadek zadatku.
4. Pozostała część kwoty za pobyt wynikająca z dokumentu potwierdzenia rezerwacji jest pobierana z góry, najpóźniej w dniu przyjazdu – przelewem na konto do 3 dni roboczych przed przyjazdem.
5. Kaucja za pobyt w Kompleksie „POINT WARMIA” wynosi 500 zł.
6. Kaucja pobierana jest na czas pobytu i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu lub naruszenia zasad niniejszego Regulaminu. Kaucja jest zwracana przelewem na konto Gościa do 3 dni roboczych po zakończeniu pobytu pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domu, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do Kompleksu „POINT WARMIA”.
7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu.
8. Życzenie przedłużenia pobytu o kolejne dni poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić Wynajmującemu do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu domu. Przedłużenie pobytu jest możliwe w zależności od posiadanych wolnych terminów.
9. W momencie dokonywania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
10.Administratorem danych osobowych są Olga i Tomasz Kozak, Wspólna 1/35, 91-464 Łódź. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.pointwarmia.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 3. Pobyt i zakwaterowanie
1. Na terenie kompleksu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.
2. Osoby odwiedzające/niezakwaterowane mogą przebywać na terenie Kompleksu w godzinach 7:00 – 22:00
3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje na terenie Kompleksu „POINT WARMIA” bez obecności Wynajmującego.
4. W dniu zakwaterowania otrzymujecie dostęp za pomocą kodu do skrytki z kluczem do domu.
5. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Możliwe są indywidualne godziny przyjazdu i wyjazdu, do ustalenia z Wynajmującym.
6. Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domu na terenie Kompleksu „POINT WARMIA dla maksymalnie 8 osób. Minimalny czas wynajęcia to 2 doby.
7. Gość zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do Domu, najpóźniej na 2 godziny przed przyjazdem.
8. Pozostanie na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy, bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu jest traktowane jako przedłużenie pobytu, a Wynajmujący ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
9. Przedmioty pozostawione przez Gości na terenie obiektu, po zakończeniu pobytu nie będą przechowywane.
10. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym Kompleksem „POINT WARMIA” a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Domu i przynależną do niego infrastrukturę rekreacyjną. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
11.Palenie ogniska i grilla może odbyć się tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez Wynajmującego.
12. W pomieszczeniach mieszkalnych oraz innych obiektach na terenie Kompleksu „POINT WARMIA obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
13. Za naruszenie punktu 10 i 11 niniejszego paragrafu Gość może zostać obciążony dodatkową karą pieniężną w wysokości do 2000 zł.
13. Palenie na zewnątrz Domu jest możliwe, jednak obowiązuje wyrzucanie niedopałków do specjalnie przygotowanych pojemników na terenie Kompleksu.
14. Palenie na zewnątrz Domu jest możliwe, jednak obowiązuje wyrzucanie niedopałków do specjalnie przygotowanych pojemników na terenie Kompleksu.
15. W Domu nie można chodzić w zabłoconych i mokrych butach. Prosimy o używanie obuwia zmiennego wewnątrz Domu.
16. W Domku obowiązuje segregacja śmieci.
17. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z Domu elementów jego wyposażenia (np. meble, urządzenia elektryczne, ręczniki, poduszki, talerze itp.).
18. Dozwolone jest używanie kuchennych akcesoriów oraz tekstyliów na tarasie przyległym do Domu.
19. Każdorazowo Gość opuszczający Dom, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi od strony tarasu oraz drzwi główne poprzez zaryglowanie.
20. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych Kompleksu „POINT WARMIA takich jak np. taras, ogród jest wyłącznie na własną odpowiedzialność.
21. Najemca zobowiązany jest używać Domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
22. Dom jest wyposażony w wolnostojący piec żeliwny „kozę”. Do palenia w „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna. Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym piecu, używania i przechowywania podpałek płynnych, palenia opałem niedostarczonym przez Wynajmującego oraz doprowadzania do zadymienia pomieszczeń Domu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z pieca przez Gościa i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w Domu w okresie najmu.
23. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu zabrania się:

 • Używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 • Wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych, fajerwerków oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • Rozpalanie ogniska lub używanie grilla możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Na terenie kompleksu „POINT WARMIA” obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ używania otwartego ognia.

24. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
25. Gość nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego Kompleksu „POINT WARMIA.”, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu i na jego terenie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
26. Uwagi co do zastanych uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Gościa, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Gość nie ma zastrzeżeń co do całego Kompleksu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
27. Cena usług świadczonych przez właściciela nie obejmuje kosztów ubezpieczenia. Z usług korzystają Goście na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4. Odpowiedzialność Gości

1. Goście po przyjeździe, ale przed zakwaterowaniem zobowiązani są odebrać Dom, tzn. sprawdzić stan wyposażenia m.in meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu.
2. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy umyślnej lub nieumyślnej.
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby odwiedzające/niezameldowane oraz osoby im towarzyszące.
4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie.
5. Ewentualne uszkodzenia będą rozliczane do 7 dni po wykwaterowaniu według wyceny sporządzonej przez Wynajmującego na podstawie cen rynkowych. Jeśli koszt zniszczeń przekroczy wysokość pobranej podczas zakwaterowania kaucji 500 zł, wynajmujący ma prawo wystawić Gościom rachunek, która pokryje pozostałe koszty zniszczeń.
6. Gość nie może przekazywać, udostępniać, podnajmować Domu osobom trzecim; Dom nie może być zamieszkany lub użytkowany przez większą ilość osób i dni, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji i wpłacie zadatku.
7. Goście odpowiadają finansowo za szkody powstałe z ich winy w domu w czasie ich pobytu i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat. Wynajmujący uszkodzonego mienia decyduje o sposobie naprawienia szkody.
8. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
9. Korzystając z rowerów należących do Wynajmującego, należy używać ich zgodnie z przeznaczeniem i w miejscach publicznych prosimy o przypinanie rowerów poprzez załączone zapięcie rowerowe.

§ 5. Odpowiedzialność Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu itp.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, awarie i ich skutki od niego niezależne.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Domu, Gościom nie przestrzegającym Regulaminu, a także w sytuacji, gdy Goście szczególnie zakłócają spokój innym osobo przebywającym w najbliższej okolicy np. sąsiadom.
5. Za rzeczy pozostawione w Domu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domu.
6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od niego, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów rezerwacyjnych na konto Gościa w terminie 7 dni.
7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gości na terenie obiektu.
8. Wynajmujący nie odpowiada za wypadki będące konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania Gości, bądź niezgodnego z Regulaminem miejsca pobytu.

§ 6. Zasady dotyczące pobytu zwierząt

1. Zwierzęta w Kompleksie „POINT WARMIA.” są mile widziane (po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym).
2. Opłata jednorazowa to 150 zł.
3. Zwierzaki powinny mieć swoje legowiska.
4. Pobyt psa tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania terenu po swoich pupilach.
5. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
6. Zwierzaki nie mogą spać na kanapie i łóżkach.
7. Zwierzęta nie mogą zagrażać i przeszkadzać osobom mieszkającym w pobliżu.
8. Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela psa.
9. Zwierzę nie może przebywać samo w Domu.
10. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
11. Psy ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
12. Właściciel psa pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.

§ 7. Zasady korzystania z placu zabaw

1. Wynajmujący oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

§ 8. Zasady korzystania z gorącej balii

1. Przed wejściem do gorącej balii należy zapoznać się z regulaminem
2. Przy korzystaniu z gorącej balii należy bezwzględnie stosować się do regulaminu korzystania z gorącej balii, poleceń oraz informacji udzielanych przez wynajmującego
3. Wszelkich regulacji urządzeń Gorącej balii, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko wynajmujący
4. Z Gorącej balii mogą korzystać wyłącznie osoby całkowicie zdrowe
5. Z Gorącej balii mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Gorącej balii tylko i wyłącznie w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.
6. Osoby przebywające w gorącej balii deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
7. Zobowiązuje się użytkowników gorącej balii do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
8. Nie należy dotykać elementów pieca w gorącej balii tych wystających ponad powierzchnie jak i tych zanurzonych w wodzie, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparze- nia!!!
9. Przed wejściem do gorącej balii należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
10. W gorącej balii nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
11. Z gorącej balii należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
12. Przed wejściem do gorącej balii należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
13. W gorącej balii przebywamy tak długo, jak długo czujemy się tam przyjemnie i komfortowo
14. Przed ubraniem się przez chwilę należy odpocząć, aby tętno powróciło nam do normy. Zaleca napicie się wody w celu przywrócenia równowagi płynów w organizmie.
15. Jedno wejście do gorącej balii powinno trwać nie dłużej niż 10 minut. Po każdym wyjściu z gorącej balii należy schłodzić ciało chłodną wodą. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut.
16. Przebywanie w rozgrzanej gorącej balii przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.
17. Do korzystania z gorącej balii nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli w bali należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku – zależnie od obfitości). Z gorącej bali nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym lub kiedy nie jest się w pełnej dyspozycji fizycznej lub psychicznej. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych, pragnienie możemy gasić wodą, herbatami ziołowymi lub sokiem.
18. W gorącej balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż balia i schodki mogą być śliskie.
19. Przed skorzystaniem z balii należy mieć pewność, czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy istnieją choćby najmniejsze przesłanki, ażeby z niej nie skorzystać, dlatego zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej odnośnie ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z Gorącej balii spowodowanych stanem zdrowia.
20. Z Gorącej balii mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z gorącej balii.
21. Z gorącej balii korzystać nie mogą osoby:

 • Chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych;
 • Chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne;
 • Kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji;
 • Osoby starszym, osłabionym oraz w stanie intoksykacji.
 • Osoby w ciąży oraz z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać z obiektu.
 • osoby bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • osoby, które mają inne przeciwskazania wynikające ze stanu ich zdrowia.

22. Korzystanie z gorącej balii odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
23. Na teren gorącej balii zabrania się:

 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • wnoszenia przedmiotów szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów,
 • nie obyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • palenia tytoniu i innych substancji, palenia e-papierosów, zażywania narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

24. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za
25. Wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia
26. Nie wolno wchodzić do Gorącej balii po alkoholu, narkotykach lub zażyciu silnie działających leków.
27. Nigdy nie należy spać w gorącej balii. W gorącej balii należy przebywać w towarzystwie drugiej osoby, która może udzielić pomocy w przypadku zasłabnięcia.
28. Korzystanie z gorącej balii jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu

§ Reklamacje

1. Goście mają prawo zgłosić Wynajmującemu reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
2. Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.